mpzpUchwała nr XII/109/11 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 września 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sobótka.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-01-10
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 15% dla terenów położonych w granicach obszarów, o których mowa w § 1.