mpzpUchwała nr XLVII/371/10 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Strzeblów A” położonej na terenie gminy Sobótka z wyłączeniem części objętej mpzp „Pagórki Zachodnie Ia”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-11-19
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem PG1, PG2, PG3, MN1, MN2, MN3, U w wysokości 15%,
2) dla pozostałych terenów w wysokości 0%.

Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr: 1