mpzpUchwała nr XXX/338/13 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Mirosławice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-23
 
Renta planistyczna:

Dla obszaru określonego na rysunku zmiany planu, o którym mowa w ust. 2 ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 15%

Zobacz treść planu (PDF).