mpzpUchwała nr XXIII/138/2012 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 26 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego, wyznaczonego dla obszaru górniczego „Doboszowice 1A”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-04
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy:
1) w terenach działalności górniczej „PG.1, PG.2, PG.3, PG.4 i PG.5” 30%;
2) w pozostałych terenach wyznaczonych w planie: nie ustala się, z uwagi na brak zmiany dotychczasowego przeznaczenia.

Zobacz treść planu (PDF).