mpzpUchwała nr XLVIII/227/10 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 29 października 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-24
 
Renta planistyczna:

Na terenach o których mowa w ust. 1 ustala się stawkę procentową w wysokości 30% służącą naliczeniu opłaty o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zobacz treść planu (PDF).