mpzp Uchwała nr LXXXIII/507/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-01-12
 
Renta planistyczna:
Ustala się stawkę procentową służącą ustaleniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr. 1