mpzp Uchwała nr LXXX/476/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16 września 2010r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-11-03
 
Renta planistyczna:
Ustala się stawkę procentową służącą ustaleniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr. 1
Załącznik nr. 2
Załącznik nr. 3
Załącznik nr. 4
Załącznik nr. 5
Załącznik nr. 6
Załącznik nr. 7
Załącznik nr. 8
Załącznik nr. 9
Załącznik nr. 10