mpzp Uchwała nr LXII/436/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 27 maja 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Posada.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-07-20
 
Renta planistyczna:
Stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr. 1