mpzp Uchwała nr XXVI/210/2009 Rady Gminy Sulików z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu parków wiatrowych KOŹMIN w części władztwa planistycznego gminy Sulików (obręb geodezyjny: Mała Wieś Dolna i Sulików).


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-03-26
 
Renta planistyczna:

Dla wszystkich terenów objętych planem ustala się 20% stawkę, o której mowa w art. 15 ust. 2 pkt 12 jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


Zobacz treść planu (PDF).