mpzp Uchwała nr 312/09 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 7 października 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Ujazd Południe w Zgorzelcu w rejonie ul. Sulikowskiej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-12-17
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą ustaleniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości:

− dla terenów: PU i U – 30%,

− dla terenów MU, MN – 15%,

− dla pozostałych terenów – 0%.


Zobacz treść planu (PDF).