mpzp Uchwała nr 426/10 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Zgorzelec Północ w Zgorzelcu w rejonie ul. Lubańskiej w Zgorzelcu.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-09
 
Renta planistyczna:

Ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości ustala się na 30%, słownie: trzydzieści procent.


Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr. 1
Załącznik nr. 2
Załącznik nr. 3
Załącznik nr. 4