mpzp Uchwała nr 216/09 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trójca uchwalonego Uchwałą Nr 266/97 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 30 lipca 1997r. i zmienionego Uchwałą Nr 268/01 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 4 września 2001r.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-02-04
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości:

1) 20% dla terenów zabudowy usługowej (U), terenów aktywności gospodarczej (AG) oraz terenów produkcji (P),

2) 10% dla pozostałych terenów.


Zobacz treść planu (PDF).