mpzp Uchwała nr 329/09 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 30 listopada 2009r. W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Zgorzelec - Północ w rejonie ul. Lubańskiej - ul. Ks. Kozaka - ul. Droszowej - ul. Fabrycznej w Zgorzelecu.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-01-26
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą ustaleniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości:

– dla terenów: U – 30%,

– dla terenów MU – 15%,

– dla pozostałych terenów – 0%


Zobacz treść planu (PDF).