mpzp Uchwała nr 299/XLI/10 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 266/XXXVII/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Węgliniec.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-08-17

Zobacz treść planu (PDF).