mpzp Uchwała nr 211/XXIX/09 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 27 marca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osady Polana.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-06-05
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w wysokości 15%.


Zobacz treść planu (PDF).