mpzp Uchwała nr 186/XXVII/08 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów leśnych i rolnych gminy Węgliniec.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-02-18
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w wysokości 15%.


Zobacz treść planu (PDF).