mpzp Uchwała nr 399/10 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Ujazd Południe w Zgorzelcu w rejonie ul. Łużyckiej i ul. Górnowiejskiej w Zgorzelcu.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-08-24
 
Renta planistyczna:

Ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości ustala się na 30%, słownie: trzydzieści procent.


Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr. 1
Załącznik nr. 2
Załącznik nr. 3