UCHWAŁA NR LII/624/10 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Kępa gm. Szamotuły - Etap I.

Renta planistyczna:

Zgodnie z art. 36, ust. 4 ustawy ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
naliczoną w wysokości 1 % od różnicy wartości gruntów przed i po uchwaleniu planu

Zobacz treść planu (PDF)