UCHWAŁA NR XX/232/12 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Kępa gm. Szamotuły - Etap II.

Renta planistyczna:

Dla terenu objętego planem ustala się 30 % stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27  marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Zobacz treść planu (PDF)