UCHWAŁA NR XX/234/12 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolnych na gruntach wsi Lulinek.

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF)