UCHWAŁA NR XX/231/12 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Gąsawskiej w Szamotułach.

Renta planistyczna:

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się następującą stawkę, stanowiącą podstawę określenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości:
1. Dla wszystkich terenów oznaczonych symbolem MN – 30%,
2. Dla wszystkich terenów oznaczonych symbolem KDL, KDW, KDXX – 0%

Zobacz treść planu (PDF)