mpzpUchwała nr XXIV/169/08 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 4 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Sady Dolne w gminie Bolków.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-02-24
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy w wysokości odpowiadającej:
a) 30% – dla wszystkich terenów o aunkcji RM i RU.

Zobacz treść planu (PDF).