Gmina Msciwojów

Uchwała nr XXV.154.2017 Rady Gminy Mściwojów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Snowidza

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXII.145.2016 Rady Gminy Mściwojów z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Luboradz

Zobacz treść planu (PDF).

mpzp

Uchwała Nr IV/16/07 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Snowidza.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2007-03-29
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
w wysokości:
1) dla terenów zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej i mieszkalno-usługowej – 5%,
2) dla terenów zabudowy usługowej, produkcyjno-usługowej oraz produkcji i obsługi rolnictwa – 10%.

Ustalone w ust. 1 pkt 1) i 2) stawki procentowe nie dotyczą terenów będących własnością Gminy Mściwojów lub jej jednostek organizacyjnych.

Zobacz treść planu (PDF).

Zobacz zmiany w planie (PDF) (Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-02-27)

Uchwała nr XII/74/11 Rady Gminy Mściwojów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Snowidza

Zobacz treść planu (PDF).