mpzp

Uchwała Nr IV/16/07 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Snowidza.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2007-03-29
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
w wysokości:
1) dla terenów zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej i mieszkalno-usługowej – 5%,
2) dla terenów zabudowy usługowej, produkcyjno-usługowej oraz produkcji i obsługi rolnictwa – 10%.

Ustalone w ust. 1 pkt 1) i 2) stawki procentowe nie dotyczą terenów będących własnością Gminy Mściwojów lub jej jednostek organizacyjnych.

Zobacz treść planu (PDF).

Zobacz zmiany w planie (PDF) (Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-02-27)