mpzpUchwała nr XIII/48/11 Rady Miejskiej W Jaworze z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora dla terenu Cukrowni „Jawor” przy ul. Cukrowniczej z sąsiadującymi osiedlami domków jednorodzinnych i terenami rolnymi - działki Nr 5/5 obręb Nr 1.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-16
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w wysokości 30%.