mpzpUchwała nr IX/47/11 Rady Gminy Męcinka z dnia 30 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Małuszów w Gminie Męcinka.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-12-23
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty w wysokości 30% wzrostu wartości nieruchomości dla terenów objętych planem, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zobacz treść planu (PDF).