mpzpUchwała nr XVII/128/2012 Rady Gminy Paszowice z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Bolkowice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-31
 
Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty określonej w art. 36 ust. 4 ustawy na 30% wzrostu wartości nieruchomości.