mpzpUchwała nr LXXXI/403/10 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ścinawa.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-06-08