mpzpUchwała nr LXXIV/351 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ścinawa.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-02-16
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36. ust. 4 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami) w wysokości 0%.

Zobacz treść planu (PDF).