mpzpUchwała nr XXXV/152/12 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-08-02
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30% z wyłączeniem terenów stanowiących własność Gminy Ścinawa.

Zobacz treść planu (PDF).