mpzpUchwała nr XXXVII/205/2012 Rady Gminy Oława z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie wsi Marcinkowice, Stanowice, Jankowice, Lizawice, Sobocisko, Zabardowice, Gaj Oławski, Miłonów, Marszowice w gminie Oława.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-25
 
Renta planistyczna:
 
Ustala się stawkę procentową w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).