mpzpUchwała nr XXXVII/204/2012 Rady Gminy Oława z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie wsi Bystrzyca, Stary Górnik, Stary Otok w gminie Oława.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-07
 
Renta planistyczna:
 
Ustala się stawkę procentową, od wzrostu wartości nieruchomości, w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).