mpzp Uchwała nr X/124/11 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wsi Szklarka w gminie Bystrzyca Kłodzka.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-09-14
 
Renta planistyczna:

1. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.

2. Stawka procentowa, o której mowa w ust. 1 jest podstawą do naliczenia i pobrania jednorazowej opłaty należnej od właściciela nieruchomości dla Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka, przy zbyciu nieruchomości.


Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr. 1
Załącznik nr. 2
Załącznik nr. 3