mpzp m Uchwała nr XXVIII/201/12 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Siedleckiej w Oławie.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 28.01.2013 r.

 

Renta planistyczna

Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 10% dla wszystkich terenów.

 

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).