mpzpWyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 639/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 3 grudnia 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Oławie z dnia 28 lutego 2013 r. nr XXXII/231/13 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie osiedla Nowy Otok


Data uchwalenia: 2013-12-3
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-07

Zobacz treść planu (PDF).