mpzpUchwała nr XXVI/132/12 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kostomłoty dla działek nr 230, 241/1, 241/2, 241/3 oraz dla części działki nr 219 AM-3 obręb Kostomłoty.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 05.09.2012r.

Renta planistyczna:

Ustala się, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jednorazową opłatę określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości, w wysokości:
1) dla terenu oznaczonego symbolem AG-E – 20% .
2) dla terenu oznaczonego symbolem KDZ – 1%.

Zobacz treść planu (PDF).