mpzpUchwała nr VI/25/11 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kostomłoty dla terenów położonych w obrębach Jenkowice, Kostomłoty, Piersno, Samborz, Zabłoto przewidzianych pod lokalizację siłowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 30.05.2011r.

Renta planistyczna:

1. Ustala się stawkę procentową dla terenów oznaczonych symbolem EW , na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 20%.
2. Dla pozostałych terenów ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF).