mpzpUchwała nr X/66/11 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 31 maja 2011r. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Wichrów oraz terenów położonych w południowej części wsi Kostomłoty dla działki nr 485/3, AM-2, obręb Kostomłoty.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 26.07.2011r.

Renta planistyczna:

Stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).