mpzpUchwała nr VI/26/11 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany "miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Wichrów oraz terenów położonych w południowej części wsi Kostomłoty" dla lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z niezbędna infrastrukturą.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 30.05.2011r.

Renta planistyczna:

1. Ustala się stawkę procentową dla terenów oznaczonych symbolem EW , na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 20%.
2. Dla pozostałych terenów ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF).