mpzp Uchwała nr XLVIII/453/10 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości NOWOLESIE.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-31
 
Renta planistyczna:
 
Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty o której mowa w art. 36, ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się w wysokości 5%, dla terenu oznaczonego symbolem MZ.

Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr. 1