mpzp Uchwała nr VI/35/11 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzelin – Ząbkowicka II.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-03-22
 
Renta planistyczna:
 
Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty o której mowa w art. 36, ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się w wysokości 5%, dla terenu oznaczonego symbolem P.

Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr. 1