mpzp Uchwała nr VII/49/11 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 29 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzelin – Bolka I Świdnickiego.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-06-08
 
Renta planistyczna:
 
Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i w związku z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 5 %.

Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr. 1