mpzp Uchwała nr VII/50/11 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 29 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Szczawin.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-07-13
 
Renta planistyczna:
 

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i w związku z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawki służące naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości:

1) dla terenów przeznaczonych na cele rozbudowy układu komunikacyjnego (KDD 1/2) w wysokości 1 %;

2) dla terenów przeznaczonych na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) - w wysokości 5 %.


Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr. 1