mpzpUchwała nr XXVII/279/12 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Rogów Sobócki.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-21
 
Renta planistyczna:

Dla obszaru określonego na rysunku zmiany planu, o którym mowa w ust. 2 ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 15%.

Zobacz treść planu (PDF).