mpzpUchwała nr XXVII/278/12 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Rogów Sobócki.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-21
 
Renta planistyczna:

Dla terenów położonych w granicach planu ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 15%