mpzpUchwała nr XLVII/373/10 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka – Rogów Sobócki.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-11-19
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
1) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDD w wysokości 0%,
2) dla pozostałych terenów w wysokości 15%.

Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr: 1