mpzpUchwała nr XIV/97/12 Rady Gminy Żórawina z dnia 2 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennnego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Przecławice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-25
 
Renta planistyczna:

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów objętych planem ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).