mpzpUchwała nr XIX/137/12 Rady Gminy Żórawina z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Galowice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-15
 
Renta planistyczna:

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawki służące naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości:
1) dla terenu przeznaczonego na cele rozbudowy układu komunikacyjnego (droga 2KDD1/2) w wysokości 0,1%;
2) dla pozostałych terenów w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).