mpzpUchwała nr XXIV/174/12 Rady Gminy Żórawina z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Turów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-01
 
Renta planistyczna:

Na obszarze objętym planem w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 30%.

Zobacz treść planu (PDF).