mpzpUchwała nr XIX/135/12 Rady Gminy Żórawina z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Stary Śleszów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-05
 
Renta planistyczna:

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz. U. z 12 czerwca 2012 r., poz. 647) dla terenów znajdujących się w granicach planu ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowej opłaty w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).